Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

1.
Właścicielem serwisu dostępnego pod adresem https://bergerfilm.pl oraz https://bergerfilm.com.pl jest firma Berger Film Tomasz Kowalczyk z siedzibą w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 297.
Dane teleadresowe firmy:
BERGER FILM Tomasz Kowalczyk ul. Królewiecka 297
82-300 Elbląg
NIP: 578-248-52-72
REGON: 170435631

Szczegółowe informacje związane z zakresem działalności można znaleźć w CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG.

Organ prowadzący rejestr– Minister Rozwoju

2.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze strony internetowej bergerfilm.pl/bergerfilm.com.pl i określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem strony bergerfilm.pl

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BERGER FILM Tomasz Kowalczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 578-248-52-72.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – internetowy serwis elearningowy z opcją zakupu dostępu do szkoleń zdalnych prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://bergerfilm.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, Produktów lub Usługi ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta. Imię, Nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez opłacenie dostępu do szkoleń zdalnych oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też
– stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Królewiecka 297, 82-300 Elbląg, Polska
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@bergerfilm.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 500 699 600
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 80 1050 1940 1000 0090 7246 6767
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10.00-18.00 oraz za pomocą chatu dostępnego na stronie internetowej kursyinteraktywne.pl.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox.
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer.
e. Dostęp do szybkiego łącza internetowego (m.in. 5 megabitów/sek)

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu/serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty/usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Nazwa Użytkownika, Hasło, E-Mail,Imię, Nazwisko,Miasto, Kraj.
2. Założenie Konta w serwisie bergerfilm.pl jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do platformy https://bergerfilm.pl
2. wybrać Kurs będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „opłać” (lub równoznaczny);

3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Dostawa elektroniczna online (dostęp do szkolenia)
b. Przesyłka kurierska w przypadku zamówienia wersji DVD szkolenia.
c. Płatności elektroniczne za pomocą operatora TPAY.PL lub PayNow (mbank) lub iMoje (ING Bank)
d. Płatność za pomocą operatora PayPal

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. W przypadku zakupienia dostępu do kursu online po dokonaniu płatności Klient otrzymuje powiadomienie od operatora o statusie płatności. W przypadku poprawnej weryfikacji płatności klient może zalogować się i korzystać z dostępu do zakupionego kursu/szkolenia. W przypadku zakupu szkolenia na płycie DVD po zweryfikowaniu płatności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysłania produktu w przeciągu 7 dni roboczych.
3. W przypadku zakupu dostępu do szkolenia zdalnego, dostawa odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pod warunkiem, że nie skorzystał on z usługi (zakupił szkolenie ale do niego nie przystąpił). W takiej sytuacji otrzyma on zwrot pieniędzy.
2. Użytkownik opłacający Usługę dostępu do szkoleń zdalnych przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi e-learning niezwłocznie po jej opłaceniu. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) Jeżeli w ciągu 14 dni od opłacenia szkolenia rozpoczął on korzystanie z platformy e- learningowej.
b) W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
c) O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11
Reklamacja
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz postępowanie reklamacyjne

1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki plik (pliki) szkolenia został udostępniony Użytkownikowi przez firmę BERGER FILM, która jest właścicielem platformy https://bergerfilm.pl.
2. Reklamacje usług Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres siedziby firmy BERGER FILM. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Użytkownika.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez BERGER FILM. O decyzji BERGER FILM Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
4.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014
r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w platformie bergerfilm.pl

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem platformy e-learningowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. (dotyczy tylko produktów na nośnikach fizycznych-DVD)
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Zakres przetwarzanych danych osobowych.

W celu realizacji zamówienia przetwarzane są:

  1. Adres E-mail
  2. Adres zamieszkania
  3. Numer Telefonu
  4. Numer NIP w przypadku firm oraz osób, którym wystawiana jest faktura VAT.
  5. Adres IP zamawiającego

Dane osobowe mogą zostać usunięte z systemu po zrealizowaniu zamówienia na wyraźną, mailową prośbę ze strony klienta. Do poprawnego funkcjonowania systemu potrzebny jest tylko e-mail i hasło dostępu do platformy LMS. Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych należy przesyłać drogą mailową na adres: rodo@bergerfilm.pl

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w celu realizacji zamówienia jest:
BERGER FILM Tomasz Kowalczyk z siedzibą w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 297. 

Każdy klient ma prawo do do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich
należytego zabezpieczenia.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
osobowych Klienta.

§ 14
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez platformę bergerfilm.pl zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego (w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/